Επικοινωνία
J.B. DiagnoSpecials Ltd

Διεύθυνση:
Κεντρικά Γραφεία

Φλωρίνης 7,
6ος όροφος Greg Tower
Λευκωσία
CY-1065
Κύπρος

-------------------------
Γραφεία Ελλάδας

Αλκινόου 1-7
Xαλάνδρι
Αθήνα
15238
Ελλάδα

Τηλέφωνο: Kύπρος : Tel.:7778 8326 , mob.: 9769 0669
Αριθμός Κινητού Τηλεφώνου: Ελλάδα: Tel.: 21 555 09905 , fax: 211 8509541 , mob.: 698 3863461
http://www.diagnospecials.com

Πληροφορίες: Skype : diagnospecials